Information

Smart Farm to Table
การตลาดสร้างฟาร์มสุข

รายละเอียดการแข่งขัน
รายละเอียดในการแข่งขัน การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 : รอบคัดเลือก


   นักศึกษาเลือกสินค้าในชุมชนที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ (ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาคตามการแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ได้แก่ ภาคกลาง, ภาคตะวันออก ,ภาคใต้,ภาคเหนือ ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นกรุงเทพฯ ปริมณฑล สามารถเลือกสินค้านอกเขตพื้นที่ในระยะทาง 200 กิโลเมตร) ในนำเสนอไอเดีย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลไปสนับสนุนความแข็งแกร่ง สร้างโอกาสใหม่ๆ แก่กลุ่มรากฐานหลักของประเทศ ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือ ผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรที่ทำการแปรรูป
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

 1. ชื่อแผน
 2. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)
 3. การสรุปภาพรวมของแผนทั้งหมดโดยไม่เกิน 2 หน้า A4 เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญของแผนได้ในเวลาอันสั้น โดยมีเนื้อหาหลักๆ เช่น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของแผน แนวคิดในการจัดทำแผน การกำหนดกลยุทธ์และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
 4. กำหนดวัตถุประสงค์การทำแผน (Objective Project) ภายในระยะเวลา 1 ปี
 5. ระยะเวลาของแผน 1 ปี
 6. งบประมาณของ 1 ล้านบาท โดยนักศึกษาใช้เครื่องมือโดยเน้น Digital Marketing เป็นหลัก โดยตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้จริง และมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. แผนที่นำเสนอต้องมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่าน”ร้านฟาร์มสุข”ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นของ AIS ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ในการเขียนแผนอีก 1 ช่องทาง นอกเหนือจากช่องทางจำหน่ายในรูปแบบอื่นๆ
 8. ความยาวของแผนจะต้องไม่เกิน 25 หน้า A4 ขนาดตัวอักษร 14 ( Cordia New )
 9. ส่งแผนงานเป็นรูปเล่น จำนวน 3 ชุด พร้อม แผนงานในรูปแบบไฟล์ CD 1 แผ่น พร้อม คลิปภาพและเสียง (ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น) โดยเนื้อหาพูดถึงกรอบไอเดียของการทำแผนโดยสรุป (ไม่เกิน 2 นาที)

โครงการจะทำการคัดเลือกจากแผนที่นักศึกษาส่งเข้ามาทั้งหมด เพื่อหาทีมเข้ารอบที่ 2 จำนวน 21 ทีม จัดสรรตามภูมิภาคเพื่อความเป็นธรรม ในการคัดสรรตัวแทนของภาคที่จะไปแข่งในระดับประเทศ ดังนี้

 กรุงเทพฯ ปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)  จำนวน 6 ทีม
 ภาคกลาง  จำนวน 3 ทีม
ภาคตะวันออก  จำนวน 3 ทีม
 ภาคใต้  จำนวน 3 ทีม
 ภาคเหนือ  จำนวน 3 ทีม
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จำนวน 3 ทีม

 

ทีมที่เข้ารอบจำนวน 21 ทีม จะต้องสามารถไปเข้า Camp เพื่อร่วมกิจกรรม Workshop และนำเสนอแผนงาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

 

รอบที่ 2 : รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค


   ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 21 ทีม พร้อมจัดทำ VDO Clip ความยาว 3 นาที เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ต่อสินค้าที่เลือกทำแผน ในรูปแบบ Digital Marketing ทั้งนี้จะพิจารณาจากจำนวน View ที่เข้าชมผลงาน VDO Clip โดยการ Upload ผ่าน YouTube และผลโหวต Like ผ่าน Facebook : AIS - BrandAge Award

ทีมที่เข้ารอบทั้ง 21 ทีม จะต้องพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Edutainment ใน Camp ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

 1. กิจกรรมสันทนาการ เพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ผ่านกิจกรรม และเกมต่างๆ
 2. การอบรมบรรยาย ทางโครงการมุ่งหวังให้ความรู้แก่นิสิต-นักศึกษา เพื่อนำไปใช้พัฒนาแผนสำหรับทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป
 3. นำเสนอแผนงานทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 21 ทีม นำเสนอแผน เพื่อหาทีมชนะเลิศระดับภูมิภาค ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 6 ทีม ต้องพัฒนาแผนเพิ่มเติมตามโจทย์ที่ทางคณะกรรมการกำหนดให้ เพื่อกลับมานำเสนอแผนในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

รอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ


   ทีมที่เข้ารอบที่ 2 จำนวน 6 ทีม จะต้องกลับไปพัฒนาแผนงานเพิ่มเติม และส่งต้นฉบับ ผลงานที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับจริง 1 ชุด, สำเนา 4 ชุด) พร้อมไฟล์ CD แผน 1 แผ่น ไฟล์การนำเสนอแผนงาน (Power Point) เป็น CD 1 แผ่น ส่งให้ทางโครงการ และนำเสนอแผนงานที่พัฒนาแล้วต่อหน้าคณะกรรมการที่กรุงเทพฯ หลักเกณฑ์การให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ (รวม 100 คะแนน)

 1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา หลักการและเหตุผล ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ 60%
 2. ความเป็นไปได้ของแผน 20%
 3. การรักษาเวลาในการนำเสนอ 10%
 4. ศิลปะและการนำเสนอ 10%

* การคัดเลือกและการให้คะแนนในแต่ละรอบการแข่งขัน คณะกรรมการจะไม่นำคะแนนในแต่ละรอบการแข่งขันมารวมกันในการตัดสิน*

Download
download
ios
android
D1
D2
D3
D4
D5
D6
ผู้สนับสนุนโครงการ
BrandAge AIS 12call ZEEDSIM University of the Thai Chamber of Commerce KHON KAEN UNIVERSITY PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY CHIANG MAI UNIVERSITY

โครงการ AIS BrandAge Award
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราห์ 31แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-108
มือถือ 081-170-2750 , 086-048-3756
อีเมล์ aisbrandageaward@gmail.com
copyright © (2007-2012) - http://www.ais-brandageaward.com