Information

Smart Farm to Table
การตลาดสร้างฟาร์มสุข

รายละเอียด และขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

  1. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาและคณะ ควรจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4
  2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน
  3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันที่สังกัดลงนามรับรอง โดยจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำดูแลให้นิสิต-นักศึกษาสามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวดตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด
  4. อาจารย์ที่ปรึกษาท่านหนึ่ง สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันมากกว่าหนึ่งทีม
  5. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน
  6. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่น
  7. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนาม และแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
  8. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ
  9. นักศึกษาจะต้องอัดคลิปภาพและเสียง ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น กล่าวถึงไอเดียหลักของแผนที่นำเสนอ (ไม่เกิน 2 นาที) ส่งพร้อมแผนนำเสนอตามวันและเวลาที่กำหนด

 

ส่งใบสมัครและแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
โครงการ AIS - BrandAge Award ปีที่ 11
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ส่งใบสมัครและแผนงานตามเวลาที่กำหนด (เวลาทำการ 09:00–17:00 น.)
ติดต่อ โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-104
หรือ 081-170-2750, 086-048-3756
E-mail: aisbrandageaward@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
www.ais.co.th , www.ais-brandageaward.com, www.BrandAge.com , AIS - Brandage Award

Download
download
ios
android
D1
D2
D3
D4
D5
D6
ผู้สนับสนุนโครงการ
BrandAge AIS 12call ZEEDSIM University of the Thai Chamber of Commerce KHON KAEN UNIVERSITY PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY CHIANG MAI UNIVERSITY

โครงการ AIS BrandAge Award
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราห์ 31แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-108
มือถือ 081-170-2750 , 086-048-3756
อีเมล์ aisbrandageaward@gmail.com
copyright © (2007-2012) - http://www.ais-brandageaward.com