Information

Smart Farm to Table
การตลาดสร้างฟาร์มสุข

จากวิสัยทัศน์ใหญ่ของ AIS แนวคิดในหัวข้อ AIS Digital For Thais ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการช่วยเพิ่มศักยภาพและเชื่อมต่อเทคโนโลยี กับกลุ่มผู้ประกอบการ 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรม และผู้ประกอบการ OTOP, สาธารณสุข, การศึกษา และ Startup ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของนโยบายประเทศไทย 4.0
จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวทางโครงการได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของโจทย์โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ในชื่อตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”โดยให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปสร้างและพัฒนา ตลอดจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรรมแปรรูป เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเติบโตแบบยั่งยืน
Download
download
ios
android
D1
D2
D3
D4
D5
D6
ผู้สนับสนุนโครงการ
BrandAge AIS 12call ZEEDSIM University of the Thai Chamber of Commerce KHON KAEN UNIVERSITY PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY CHIANG MAI UNIVERSITY

โครงการ AIS BrandAge Award
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราห์ 31แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-108
มือถือ 081-170-2750 , 086-048-3756
อีเมล์ aisbrandageaward@gmail.com
copyright © (2007-2012) - http://www.ais-brandageaward.com