Announcement
AIS - BrandAge Award
โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11
ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค
  จากวิสัยทัศน์ใหญ่ของ AIS แนวคิดในหัวข้อ AIS Digital For Thais ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการช่วยเพิ่มศักยภาพและเชื่อมต่อเทคโนโลยี กับกลุ่มผู้ประกอบการ 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรม และผู้ประกอบการ OTOP, สาธารณสุข, การศึกษา และ Startup ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของนโยบายประเทศไทย 4.0 และด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวทางโครงการได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของโจทย์โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ในชื่อตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”โดยให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปสร้างและพัฒนา ตลอดจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรรมแปรรูป เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเติบโตแบบยั่งยืน
  ทั้งนี้ บริษัท แอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ นิตยสาร BrandAge ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 21 ทีม โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ในชื่อตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”

  ทางโครงการขอขอบคุณน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เข้ารวมกิจกรรม Road Show ทั้ง 4 ภูมิภาค พร้อมทั้งส่งแผนงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 สถาบัน รวมแผนงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ทั้งสิ้น 622 ทีม และขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และน้องๆ นักศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์โครงการด้วยดีเสมอมา
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค

กทม.และปริมณฑล
รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

ชื่อทีม CUCU
ชื่อแผน MuchMore
ชื่อมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก
1.นายกฤตภพ เสียงเสนาะ
2.นายภูริ ตันสุวรรณนนท์
3.นายภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล
4.นายอติพล ดีวงกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อทีม ฉันชื่อบุษบา
ชื่อแผน เบญจผกา บุหงาอรชร
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาชิก
1. นางสาวนัทธมน ท้วมลี้
2. นางสาว ธนพร รัตนวงษ์โกศล
3. นางสาว บุณยวีรย์ อ้นลำพูน
4. นางสาว ศุภากร วารีวะนิช
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อทีม Nice Nieces
ชื่อแผน Eat right , Feel light
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สมาชิก
1. นางสาวเวธกา อร่ามพจมาน
2. นางสาว อารียา เศรษฐโชดึก
3. นางสาว ชนิดา กลัดสมบูรณ์
4. นางสาวณัฐชา ชีพเทพิน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
รางวัลชมเชย

1.ชื่อทีม สาวเมืองนนท์
ชื่อแผน Banana to table
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
สมาชิก
1. นางสาวกัญญาพร คำจริง
2. นางสาว ขจีรัตน์ เต็มอุดมภาค
3. นางสาว พรทิพย์ พิพัฒน์วดีกุล
4. นางสาว เมธิตา ตระการไพโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย

ชื่อทีม Oh! My brain
ชื่อแผน Oh ! Brain sneck
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สมาชิก
1. นาย อัครพล ศุภกิจจาธร
2. นางสาว ศิยารัตน์ ศิริสุนทรชัย
3. นางสาว กัญญาณัฏฐ์ หัฏฐโสธนะ
4. นางสาว สุจิรา มูลอาสา
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์

3.ชื่อทีม Coconut Water
ชื่อแผน Cocol
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สมาชิก
1. น.ส. แคทรีนา โฮเกนร์เซ่น
2. น.ส. ปาณิสา แซ่โกว
3. นาย ณัฐวุฒิ ชุนหชัย
4. นาย อชิตะ วงษ์เจริญสิน
อาจารย์ที่ปรึกษาอ. ธณัชมณฑน์ ดีนวสกุลชัยสิริ
ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

ชื่อทีม มาสิมาแอ่ว
ชื่อแผน นุ่มนวล ผลิตภัณฑ์อาหารเหลว สำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาชิก
1. นายป่าไม้ สาราลักษณ์
2. นางสาวรวิสรา อุดมศรี
3. นางสาวสุพัตรา หมื่นอาจ
4. นายนภวัตร พุทธะซา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อทีม คนดี
ชื่อแผน มาดามแจม
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ สื่อสารมวลชน
สมาชิก
1. นางสาวณัฏฐิจิมา อินทปัญญา
2. นายธีรัชฌ์ ทองขาว
3. นางสาวเอมพิชา รอดดารา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิกานต์ อิมปิติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อทีม northern secret
ชื่อแผน ส่งต่อความลับผิวสวยด้วยสบู่นมแพะ
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ สื่อสารมวลชน
สมาชิก
1. นางสาวเฌอลดา จันทรเพชร
2. นางสาวธีณัฐชา จอมสง่าวงศ์
3. นายณฤณฐ ทัศนพงษ์
4. นางสาวศุจินันท์ ไกรวศิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

ชื่อทีม just growth 4.0
ชื่อแผน จากต้นกล้า สู่ผืนป่าที่ยั่งยืน
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาชิก
1.นายณัฐพล ขาววิสุทธิ์
2.นายธนบดี คำแพงเมือง
3.นายณัฐภัทร เปรมไกรสร
4.นายสุทัศน์ ดาวเชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อทีม Dek 4.0
ชื่อแผน Don’t worry about calories
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สมาชิก
1.นายณัฐนนท์ อันฤดี
2.นายตุลาการ โหมดชัง
3.นางสาววิภาวัลย์ กลางประพันธ์
4.นางสาวอรัญญา ลิกำแง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตพิสุทธิ บุปผาพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อทีม chill chill
ชื่อแผน มะขามแช่อิ่ม
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สมาชิก
1.นางสาวปิยวรรณ ใจเย็น
2.นางสาวปุณิกา หาญธงชัย
3.นางสาวอิศราวดี จันทรพิทักษ์
4.นายรัตนชัย ฉวีนวน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตพิสุทธิ บุปผาพันธ์
ภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

ชื่อทีม fantastic
ชื่อแผน มังคุดเปลือกเงิน
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาชิก
1.นางสาวนิรชา เหล่ามารา
2.นางสาวภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต
3.นางสาวกัญชพร บุญไสย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวนวล คณานุกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อทีม อาชาทมิฬ
ชื่อแผน จับปูใส่กระด้ง
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สมาชิก
1.นายกวิน ศรีเฉลียว
2.นางสาวฐิติมา ธุวังควัฒน์
3.นางสาวพักตร์สรณ์ อ่อนปานนิล
4.นางสาวอรัชพร แง้เจริญกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อทีม ku soon
ชื่อแผน Be Hand can Make เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สมาชิก
1.นางสาวเกตุกมล นาวงศ์
2.นางสาวณัฐชยา เพชรหมื่อนไวย
3.นางสาวมณรัตน์ รุดบุญ
4.นางสาววรรณศิชล เอื้อสุขชัยกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล
ภาคกลาง รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

ชื่อทีม kokobop
ชื่อแผน Why (Wine) you wish
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สมาชิก
1.นางสาวประภัสสร หุ่นสาระ
2.นางสาว ทักษิณา สกุลรัตนพรชัย
3.นางสาว ณันทพรรณ สุนทร
4.นางสาว กนกอร สร้อยแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อทีม Am I
ชื่อแผน Uncle John
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สมาชิก
1.นายศิรวิชญ์ เพชรลาย
2.นายศิรวัช สิมะสุนทร
3.นางสาวมนัสนันท์ เซี่ยงว่อง
4.นางสาว ณัฐพร ผูกพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รุ่งทิพย์ ไทยสม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อทีม Hydrogen
ชื่อแผน ฟาร์มผัก for ฟาร์มสุข
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สมาชิก
1.นายธิติวุฒิ สุขสันติพร
2.นางสาวปทุมรัตน์ โยทะพงษ์
3.นางสาว อุทุมพร นาคทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค

ชื่อทีม อ่องหลายภูเก็ต
ชื่อแผน HISO ร้อยตา เนรมิตผิวสวยด้วย Pineapple
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สมาชิก
1.นายสุจริต กิ่งแก้ว
2.นางสาวดวงพร บุญหลัง
3.นางสาวศรีวรรณ อ่าวลึกเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแดก้ว และ อาจารย์ศรายุธ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อทีม Three People
ชื่อแผน กงไตปลาแห้ง
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
สมาชิก
1.นางสาวชลิตา สัตภาภรณ์
2.นางสาวนิภาวรรณ ชูสินโท
3.นายเอกพงศ์ ธีระโรจนพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อทีม Pen Dream
ชื่อแผน ชุ่มฉ่ำใจ กลิ่นไอเทล่อน
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สมาชิก
1.นางสาวกิตตินันท์ ยอดถึง
2.นางสาวจันทร์จิรา พูลสวัสดิ์
3.นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิ์นิ้ม
4.นางสาวอรจิรารัตน์ พักแพง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และอาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
รางวัล Clip VDO ยอดเยี่ยม

ชื่อทีม CUCU
ชื่อแผน MuchMore
ชื่อมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก
1.นายกฤตภพ เสียงเสนาะ
2.นายภูริ ตันสุวรรณนนท์
3.นายภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล
4.นายอติพล ดีวงกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล
Download
download
ios
android
D1
D2
D3
D4
D5
D6
ผู้สนับสนุนโครงการ
BrandAge AIS 12call ZEEDSIM University of the Thai Chamber of Commerce KHON KAEN UNIVERSITY PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY CHIANG MAI UNIVERSITY

โครงการ AIS BrandAge Award
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราห์ 31แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-108
มือถือ 081-170-2750 , 086-048-3756
อีเมล์ aisbrandageaward@gmail.com
copyright © (2007-2012) - http://www.ais-brandageaward.com