Announcement
AIS - BrandAge Award
โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11
ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข
ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  จากวิสัยทัศน์ใหญ่ของ AIS แนวคิดในหัวข้อ AIS Digital For Thais ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการช่วยเพิ่มศักยภาพและเชื่อมต่อเทคโนโลยี กับกลุ่มผู้ประกอบการ 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรม และผู้ประกอบการ OTOP, สาธารณสุข, การศึกษา และ Startup ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของนโยบายประเทศไทย 4.0 และด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวทางโครงการได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาในด้านเกษตรกรรมและผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย จึงเป็นที่มาของโจทย์โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ในชื่อตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” โดยให้นักศึกษาแสดงไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มหรือพืชผลทางการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรกรรม(สินค้าแปรรูปทางการเกษตร) หรือผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารไปสร้างและพัฒนา ตลอดจนให้ช่วยเหลือเกษตรกรรมแปรรูป เพื่อให้เจ้าของฟาร์มหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนเติบโตแบบยั่งยืน
  ทั้งนี้ บริษัท แอดวานช์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และ นิตยสาร BrandAge ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคจำนวน 21 ทีม โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ในชื่อตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”

  ประกาศรายชื่อการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท จากตัวแทนจากกรุงเทพฯและปริมณฑล

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อทีม CUCU
ชื่อแผน MuchMore
ชื่อมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก
1.นาย กฤตภพ เสียงเสนาะ
2.นายภูริ ตันสุวรรณนนท์
3.นายภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล
4.นายอติพล ดีวงกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
จากตัวแทนจากภาคภาคเหนือ
ชื่อทีม มาสิ มาแอ่ว
ชื่อแผน นุ่มนวล ผลิตภัณฑ์อาหารเหลว สำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาชิก
1.นายป่าไม้ สาราลักษณ์
2.นางสาวรวิสรา อุดมศรี
3.นางสาวสุพัตรา หมื่นอาจ
4.นายนภวัตร พุทธะซา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิทธนา น้อยช่างคิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากตัวแทนจากภาคภาคกลาง
ชื่อทีม kokobop
ชื่อแผน Why (Wine) you wish
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สมาชิก
1.นางสาวประภัสสร หุ่นสาระ
2.นางสาว ทักษิณา สกุลรัตนพรชัย
3.นางสาวณันทพรรณ สุนทร
4.นางสาวกนกอร สร้อยแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
1.ตัวแทนจากภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อทีม just growth 4.0
ชื่อแผน จากต้นกล้า สู่ผืนป่าที่ยั่งยืน
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาชิก
1.นายณัฐพล ขาววิสุทธิ์
2.นายธนบดี คำแพงเมือง
3.นายณัฐภัทร เปรมไกรสร
4.นายสุทัศน์ ดาวเชิญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อานนท์ คำวรณ์
2.ตัวแทนจากภาคตะวันออก
ชื่อทีม FANTASTIC
ชื่อแผน มังคุดเปลือกเงิน
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาชิก
1.นางสาวนิรชา เหล่ามาลา
2.นางสาวภัสสร เหลืองหิรัญภูษิต
3.นางสาวกัญชพร บุญไสย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชวนวล คณานุกูล
3.ตัวแทนจากภาคใต้
ชื่อทีม อ่องหลายภูเก็ต
ชื่อแผน High so ร้อยตา
ชื่อมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สมาชิก
1.นายสุจริต กิ่งแก้ว
2.นางสาวดวงพร บุญหลัง
3.นางสาวศรีวรรณ อ่าวลึกเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว และ อาจารย์ศรายุธ ทองหมัน
Download
download
ios
android
D1
D2
D3
D4
D5
D6
ผู้สนับสนุนโครงการ
BrandAge AIS 12call ZEEDSIM University of the Thai Chamber of Commerce KHON KAEN UNIVERSITY PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY CHIANG MAI UNIVERSITY

โครงการ AIS BrandAge Award
เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราห์ 31แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-274-9192-5 ต่อ 101-108
มือถือ 081-170-2750 , 086-048-3756
อีเมล์ aisbrandageaward@gmail.com
copyright © (2007-2012) - http://www.ais-brandageaward.com